16 Ekim 2012 Salı

RTE "Örtülü ödeneği boşalttı"

RECEP TAYİP ERDOĞAN
Örtülü ödeneği boşalttı
ER TV, SİYASET Haberi
Tarih: 16.10.2012
Örtülü ödenekte harcama rekoru Başbakan Erdoğan da.
Erdoğan, örtülü ödenek harcamasıyla rekor kırdı!.. 2011’de 391 milyon TL, 2012’nin ilk 8 ayında 587 milyon TL harcadı. Paranın nereye gittiği ise “gizli” diye açıklanmıyor.
AKP dö­ne­mi­ne ait büt­çe ra­kam­la­rı in­ce­len­di­ğin­de en dik­kat çe­ken “ör­tü­lü öde­ne­k”­e ay­rı­lan pa­ra olu­yor. Ör­tü­lü öde­nek, Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan giz­li hiz­met gi­der­le­ri için har­ca­nan pa­ra­yı ifa­de edi­yor. Bu ra­kam AKP dö­ne­min­de ade­ta re­kor kır­dı.
2011 ve 2012’de zir­ve
AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu ya­na ör­tü­lü öde­nek için büt­çe­ye ko­nan mik­tar ile ya­pı­lan har­ca­ma ara­sın­da bü­yük oran­da fark­lı­lık­lar bu­lu­nu­yor. Ör­tü­lü öde­nek­te­ki baş­lan­gıç mik­ta­rı ile yılso­nun­da­ki har­ca­ma ara­sın­da­ki en bü­yük uçu­rum ise 2011 ve 2012’de ger­çek­leş­ti. 2011’de ör­tü­lü öde­nek için ay­rı­lan baş­lan­gıç mik­ta­rı 500 bin TL idi. Ama Er­do­ğan, top­lam 391 mil­yon li­ra har­ca­dı. Bu ra­kam, 2012’nin ilk 8 ayın­da 587 mil­yon TL ol­du. Ya­ni son 10 yı­lın en yük­sek dü­ze­yi­ne çıktı. Sadece tem­muz ve ağus­tosta ör­tü­lü öde­nek­ten 156 mil­yon TL har­can­dı. Erdoğan, iktidara geldiğinden bu yana örtülü ödenekten yaklaşık 3 milyar lira harcadı.
“Giz­li­” di­ye açık­lan­mı­yor
Ör­tü­lü öde­nek­ler­le il­gi­li sık sık so­ru öner­ge­le­ri ve­ren CHP’li Ka­mer Genç, “Büt­çe gö­rüş­me­le­rinde ör­tü­lü öde­nek­te baş­lan­gıç­ta kü­çük bir mik­tar yer alı­yor. An­cak bu mik­tar es­ki ra­kam­la 700-800 tril­yo­na ula­şı­yor­. Bu ko­nu­da­ki so­ru­la­ra da ‘giz­li­’ ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le bil­gi ve­ril­mi­yo­r” de­di. CHP’li Atil­la Sa­v’­ın, ör­tü­lü öde­nek­le il­gi­li so­ru­su­na ise şu cevap verildi: “Ör­tü­lü öde­ne­ğin tah­si­si il­gi­li Ba­kan­la­rın ve Baş­ba­ka­n’­ın so­rum­lu­ğun­da­dır.”
LİBYA’YA ÖRTÜLÜDEN 300 MİLYON DOLAR!..
Ör­tü­lü öde­ne­ğin, ka­pa­lı is­tih­ba­rat ve ka­pa­lı sa­vun­ma hiz­met­le­ri, dev­le­tin mil­li gü­ven­li­ği ve yük­sek men­fa­at­le­ri ile dev­let iti­ba­rı­nın ge­rek­le­ri, si­ya­si, sos­yal ve kül­tü­rel amaç­lar için kul­la­nıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Ör­tü­lü öde­nek pa­ra­sıy­la giz­li ope­ras­yon­lar da ya­pı­lı­yor. Lib­ya­’da Mu­am­mer Kad­da­fi dö­ne­mi­ni bi­ti­ren Lib­ya­lı mu­ha­lif­le­re ve­ri­len 300 mil­yon do­la­rın da ör­tü­lü öde­nek­ten har­can­dı­ğı id­di­alar ara­sın­da.
MUHALİFLERE PARA GÖNDERİLDİ İDDİASI
Ya­sa ge­re­ği ör­tü­lü öde­ne­ğin ne­re­ye har­can­dı­ğı açık­lan­mı­yor. Bel­ge­le­ri de har­ca­ma son­ra­sı im­ha edi­li­yor. Ör­tü­lü öde­nek ta­ma­men Baş­ba­ka­n’­ın ini­si­ya­ti­fin­de. An­cak bu sa­de­ce “Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan kul­la­nıl­dı­ğı­” an­la­mı­na gel­mi­yor. Baş­ba­ka­n’­ın em­riy­le di­ğer ba­kan­lık­lar ve ku­rum­lar da ör­tü­lü öde­nek­ten ya­rar­la­na­bi­li­yor. Bu ku­rum­la­rın ba­şın­da Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı (MİT) ge­li­yor. Son gün­ler­de ise Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­re ör­tü­lü öde­nek­ten pa­ra gön­de­ril­di­ği id­di­ala­rı ko­nu­şu­lu­yor.
HANGİ BAŞBAKAN
ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN 
NE KADAR HARCAMA YAPTI?
Tansu Çil­ler
5.3 mil­yon li­ra pa­ra har­ca­dı
1993 yı­lın­da Baş­ba­kan ol­du. 1996 Mar­t’­a ka­dar Baş­ba­kan­lık yap­tı. İk­ti­dar­da ol­du­ğu son iki yıl­da top­lam 5.3 mil­yon li­ra ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı ya­pıl­dı. Çil­le­r’­in, do­lan­dı­rı­cı ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan Sel­çuk Par­sa­da­n’­a örtü­lü öde­nek­ten pa­ra kap­tır­dı­ğı id­di­a edil­miş­ti.
Necmettin Erbakan
6.3 mil­yon li­ra­lık har­ca­ma yap­tı
Re­fah- Yol hü­kü­me­ti dö­ne­min­de Ha­zi­ran 1996- Ha­zi­ran 1997 ara­sı Baş­ba­kan­lık yap­tı. O bir yıl­da da ör­tü­lü öde­nek­ten 6.3 mil­yon TL har­ca­dı. Ör­tü­lü öde­nek­ten Çe­çen­le­re pa­ra ak­ta­rıl­dı­ğı id­dia edil­miş­ti. Er­ba­kan, par­ti­si­ne “Bu ko­nu­da ko­nuş­ma­yı­n” ta­li­ma­tı ver­miş­ti.
Mesut Yılmaz
Ör­tü­lü büt­çe­sin­den 8.8 mil­yon TL git­ti
Ana­va­tan Par­ti­si es­ki Ge­nel Baş­ka­nı Me­sut Yıl­maz, Ha­zi­ran 97’den Ocak 1999’a ka­dar Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otur­du. Sa­de­ce 1998 yı­lın­da ör­tü­lü öde­nek­ten 8.8 mil­yon TL har­ca­dı. Mesut Yıl­maz dö­ne­mi­nde yapılan ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­la­rı da çok ko­nu­şul­du.
Bülent Ecevit
170 mil­yon TL’­lik öde­nek kul­lan­dı
Ocak 1999’da­ki se­çim­ler­den son­ra Baş­ba­kan ol­du. AKP dö­ne­mi­ne ka­dar da Baş­ba­kan­lık kol­tu­ğun­da otur­du. İk­ti­dar­da­ki 3 yıl­da top­lam 170 mil­yon TL ör­tü­lü öde­nek har­ca­ma­sı yap­tı. Bülent Ece­vit dö­ne­min­de en çok kay­nak ise is­tih­ba­rat har­ca­ma­la­rı­na ak­ta­rıl­dı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder