24 Şubat 2011 Perşembe

bir hatırlatma... // Prof. Dr. Zeynep ZAFER & Mustafa Nevruz SINACI

ALÇAKLIK VE KÜSTAHLIK: “SOY’A DÖNÜŞ” SÜRECİ
Prof. Dr. Zeynep ZAFER & Mustafa Nevruz SINACI 

Bizde “açılım” furyası, tam bir cehalet, şaibe ve şeamet biçiminde sürüp giderken; Hain komşu ‘hinoğlu hin’ her zamanki gibi pusuda… Biz, kirli çamaşır ve sözde açıklarımızı ortaya dökerken o, fırsattan istifade siyasi-sosyal ve maddi “açıklarını” kapatmakla meşgul…
27 Mayıs kalkışmasından sonra da 1963 -1980 döneminde tam bir insanlık düşmanlığı, terör mihraklarını tahrik, anarşiye yardım-yataklık yapmıştı. İyi hatırlayınız. O kirli, karanlık yıllarda yaşanan kâbus en çok Bulgaristan’a yaramış; komşu, ülkemizi bölmek, kana bulamak ve kardeş kavgası yaratan sağcı-solcu dâhili (domuzlara) bedhahlara miyarlarca dolarlık silâh, patlayıcı ve mühimmat pazarlamıştı.
Sonra yıllardır sistematik biçimde uyguladığı iç ajitasyon, Belene zulmü, ağır işkence, zoraki ad değiştirme, Slavlaştırma, asimilâsyon, zorunlu göç (tehcir) ve yer-yer “soya dönüş” gerekçeli “soykırım” teşebbüslerine, aciz ve zavallı (dönem) Türk hükümetlerine rağmen hız verdi. Yerine göre de İnönü yadigârı “Osmanlı Belgelerini” tehdit ve şantaj malzemesi olarak kullanmaktan bile kaçınmadan!..
Gerçekte “aslını inkâr” ve “dönmeliğin” lânetine uğramış bir çete devleti Bulgaristan.
Bu nedenle, yıllardır medenileşemedi, bir hak, adalet ve hukuk devleti olamadı.
Son “CÜRÜM”lerine Bakalım: 

2009 yılı Aralık ayında Türkiye’den 20 milyar dolar tazminat istemeye yeltendiler. (1)
Hükümetten değil; Sivil toplum, kamuoyu ve halktan yükselen büyük tepki karşısında paniğe kapılıp geri adım attılar. İş bu tazminat istemleri tam bir “yavuz hırsız” misali olup; “1912 -1913 yıllarından sonra Türkiye’ den göç eden Bulgarların, burada bırakmak zorunda kaldıkları mal ve mülklerine karşılık” gelmek üzere idi. (2)
Türk Milleti’nden şöyle bir cevap aldılar: “Önce Bulgaristan işgalci olarak bulunduğu toprakların tapusunu versin bakalım…101 yıldır bizim öz topraklarımızı kullanıyor.. Tapuyu geri versin hele, biz de 10 milyarı veriveririz elbet ne olacak. Ne de olsa Bulgarlar bizim eski kardeş ve soydaşımız… Tekrar birlikte oluruz olur biter..”
Buna karşı misilleme; Devlet Radyo-Televizyonunda günde 10 dakika süreyle yapılan “Türkçe haber yayınının” kaldırılması biçiminde “tehdit” olarak döndü. Sofya’da “gözdağı” gösterileri yapıldı. Radikal bir parti meydanlarda, Türkiye ve Türkler aleyhine aleni tahrik ve tehdit şovları sergiledi.. Tabii bizim dışişleri bu manzaraları görmedi bile!..
OYSA; Bulgaristan Türkleri dediğimiz Türkler, Osmanlı zamanında şimdiki “öz ata” topraklarına yerleşmiş Türkler; Bulgar Türkleri dediklerimiz ise, çok ama çok daha önceleri gene aynı topraklara yerleşen Bulgar (Belgur, Balkar) Türkleri.. Daha gerilere gidersek sadece Bulgaristan toprakları değil, olduğu gibi bütün Balkanlar ve çevresi de Türk toprağı ve orada yaşayanlar Türk’tür… Şimdi “Bulgar” dediğimiz bu dejenere toplum sonraları (Bizans, patrik ve papalık baskısı ile) Türklükleri unutturulmuş; cebren, baskı, zulüm ve soykırımlar sonucu başka kültür dairesine (Slav) geçirilerek “soysuzlaştırılmış” (dönme) olanlardır….
Yıllardır zalim, despot ve diktatör yönetimlerce uygulanan baskı, zulüm ve işkencenin esas nedeni de; Geniş halk kitlelerinde “yeniden bir Türkleşme, İslâmlaşma ve medenileşme” korkusudur. Aslında bu korku çok derindir ve bütün Avrupa da vardır…
Her neyse, 2010 yılı Ocak ayı başında, tam bu söylemler hız kesmiş ve kapanmışken; 28 Ocak günü FROGNEWS.BG (http://frognews.bg/) isimli bir Bulgaristan gazetesinde Stoyko Stoyanov imzası ile bir makale yayınlandı.
“Soya Dönüş” süreci ile ilgili soruşturma müruru zamana (zaman aşımına) mı uğradı?.. Neden (ve niçin) rafa kaldırılıyor?.. (3)
Doç Dr. Zeynep ZAFER (*) tarafından özenle yapılan “Haber Makale” tercümesini; İçerik ve anlam bütünlüğünün bozulmaması ve belge değerinin korunması bakımından aynen veriyorum:  
Bulgaristan Türklerinin Mayıs 1989 Kovulması
İsim değiştirme süreci ve 400 bin Türkün ülkeden kovulmasının mimarları cezalandırılmamakta ve (Bulgar) Hukuk sistemi, 20 yıldan beri konuyla ilgili soruşturmayı boykot etmektedir. (bazı ciddi belge ve kaynaklara göre bu rakam: 500.000’dir)
Devasa “Soya Dönüş” soruşturmasında 20 yıllık yasal sürenin sessizce dolmuş olma ihtimali vardır. Süre uzatımı ile ilgili herhangi bir resmi başvuru da yapılmamıştır. Bazı hukuk kaynakları, olay yaratacak bu haberi Frognews.bg’ye verdi. Ancak, Askeri Savcılık yetkilileri, açıklama yapmayı kesin olarak reddetmektedirler. Dönemin en uzun soruşturmalarından biri olan “Soya Dönüş” rafa kaldırılmaktadır. Böylece, Bulgaristan Türklerine karşı Komünist Rejimin işlediği suçlar, cezalandırılmamış olarak kalacaktır.
Frognews.bg, daha geçen yılın Aralık ayında bu soruşturmayı denetleyen Sofya Askeri Savcılığına, Yüksek Savcılık aracılığıyla aşağıdaki 5 soruyu yöneltmiş ve resmi olarak cevap almaya çalışmıştır:
1. “Soya Dönüş” süreci ile ilgili soruşturma ne durumda?
2. Soruşturmanın 20 yıl sürmesinin nedenleri nelerdir?
3. 20 yıllık süresi tam olarak ne zaman dolmaktadır?
4. Savcılığın, soruşturma süresinin uzatılması yönünde başvuru yapma ve araştırmayı devam ettirme niyeti var mıdır?
5. Bu soruşturma çerçevesinde eski Bulgar Komünist Partisi mensubu merkez ve bölge yöneticilerinin herhangi bir suçu ispatlanmış mıdır?
Mektubumuz askeri yetkililere ulaştırıldı, ancak bir aydan beri Sofya Askeri Savcılığından tarafımıza herhangi bir cevap gönderilmemiştir. Gayri resmi kaynaklardan öğrendiğimize göre, soruşturmadan sorumlu Savcı Evgeni İvanov, bu konuda rahatsız edilmek istemiyormuş. Dolayısıyla konuşması da, konuşmaması da mümkünmüş. Söz konusu soruşturma yakın bir zaman öncesinde kendisine verilmiştir;
Bunun dışında İvanov, Frognews.bg sorularını kışkırtıcı buluyormuş. Soruşturma gizlilik gerektiriyormuş. İvanov’un asker iş arkadaşlarıyla paylaştığına göre soruşturma, farkına varılmadan zaman aşımına uğramış, kendisi bu konuda şeflerini uyarmış, ancak neler yapılması gerektiği konusunda herhangi bir görüş bildirilmemiş.
Hukukçulara göre soruşturmanın özellikle “süresi” konusu yoruma açık ve çok tartışmalıdır. Çünkü belli bir zamanda ve kesin bir yerde işlenmiş tek bir suçla ilgili değildir; 1984’dün sonundan 1990 yılının başına kadar uzanan bir süreçte ülkemizin farklı bölgelerinde yaşayan binlerce insanı kapsayan devasa bir suç eylemi süreci söz konusudur.
Mavi Koalisyon Milletvekillerinin Bildiri Tasarısı
20 yıldan beri devam eden soruşturma, geçen yılın sonuna doğru Mavi Koalisyon’un 10 milletvekilinin dikkatini çekti. Bu 10 milletvekilleri, 27. 10. 2009’da resmi olarak Halk Meçlisinin Başkanı olan Tsetska Tsaçeva’ya bir Bildiri Tasarısı sundu. Tasarıda 400 bin Türkün vatanından kovulmasına sebep olan Komünist rejiminin Türk azınlığımıza karşı yürüttüğü eritme politikası ve “Soya Dönüş” süreci kınanmaktadır. Bildiri Tasarısında “İsim değiştirilmesiyle ilgili başlatılan soruşturmanın, Bulgar hukuk sistemi ve Cumhuriyet Başsavcısı tarafından devam ettirilmesi istenmektedir; Zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle komünist dönemi suçlarının örtbas edilmesi durumunda ise tüm Bulgar halkına mal edileceği konusunda uyarı yapılmaktadır”.
Ancak nedense bu Tasarı, Meclisin tozlu raflarına kaldırılmış ve şimdiye kadar üzerinde herhangi bir görüşme gerçekleştirilmemiştir. Bildiri Tasarısının neden reddedildiği konusunda herhangi bir açıklama da yapılmamıştır.
Belli bir süre önce Hak ve Özgürlükler Hareketi lideri Ahmet Doğan, rafa kaldırılmış İsim Değiştirme soruşturmasını kastederek insanlığa karşı işlenen suçların zaman aşımına uğramasının mümkün olamayacağını kesin olarak belirtmiş olsa da partisi, seçmenlerine şu konulara açıklık getirmek zorunda kalacaktır:
Miting ve toplantılarda anlattığı masallar ve Lahey Adalet Divanı ile ilgili ileri sürdüğü tehditler dışında Ahmet Doğan neden cinayetlerden, işkencelerden, Türklerin mahkeme kararı olmadan Belene Toplama Kampı’na gönderilmesinden, birçok sülâlenin memleketlerinden sürülmesinden (tehcir) ve asimilasyon uygulamalarından sorumlu kişilerin hukuk önünde hesap vermesi için somut adımlar atmamıştır?
Halk arasında yayılan söylentilere göre Bulgar Sosyalist Partisi ile Hak ve Özgürlükler Hareketi arasındaki Stanişev Kabinesi bünyesinde ortak çalışma anlaşması, eritme politikasına karşı yürütülen soruşturmanın unutulmasından geçmektedir; Ama Ahmet Doğan çevresi, böyle bir anlaşmanın varlığını sürekli olarak reddetmektedir.
Mahkeme çevrelerindeki söylentilere göre ise, bu soruşturma özellikle eski komünist Başbakan Georgi Atanasov yüzünden uzatılmaktadır, çünkü hala hayatta olan tek sanık Georgi Atanasov’dır. Üst düzey bir yetkiliye göre Atanasov’un ölümünden sonra ancak bu soruşturma yeniden ele alınacak ve üzerinde çalışılma yapılacaktır.
Frognews.bg şunları hatırlatmaktadır:
“Soya Dönüş” süreci sırasında işlenen suçlarla ilgili hukuki kovuşturma, herkes tarafından bilinen “Bir No’lu” soruşturmasından bölünerek 1990 yılında başlatılmıştır. Bir yıl sonra Askeri Savcılık, Ceza Kanunun 162. maddenin 1. fıkrası uyarınca Todor Jivkov, General Dimitır Stoyanov, Petır Mladenov, Georgi Atanasov ve Penço Kubadinski’ye karşı “ırk ve din temelinde düşmanlık yayma ve kışkırtıcı faaliyetlerde bulunma” suçlamasıyla hukuki inceleme başlatmıştır. Savcılık, 1993’te bu suçlamadan vazgeçmiş ve 387. maddenin 2. fıkrası uyarınca yeni bir suçlama yöneltmiştir. Sözünü ettiğimiz soruşturma, günümüze kadar 10 defadan fazla kapatılmış ve yeniden açılmış, delil yetersizliği nedeniyle reddedilmiş ve Savcılık sistemi içersinde farklı mercilerde bekletilmiştir. Aynı zamanda “Soya Dönüş” süreci soruşturması bölünerek 5 ayrı soruşturma daha oluşturulmuştur. Fakat en büyük yavaşlatma 1995 yılında gerçekleşmiştir. Yüksek Mahkemenin Askeri Heyeti, yeni delillerin toplanması gerekçesiyle soruşturmayı reddetmiştir.
Heyet, 1984-1989 yılları arasında yapılan baskılara maruz kalan tüm mağdurlardan ifade alınması özellikle şart koşmuştur. Buna benzer imkânsız bir isteğin gerçekleştirilmesi pratik olarak mümkün değildir, çünkü tüm dünyaya dağılmış yüzlerce değil, binlerce şahidin buraya çağrılması söz konusu olmaktadır.
Vefatlarından dolayı Todor Jivkov ve Dimitır Stoyanov’a karşı açılan soruşturmalar, 1998 yılında kapatılmıştır. Daha sonra da Georgi Atanasov’a karşı yürütülen cezai soruşturma kaldırılmış, ancak 2001 yılında adı geçen eski Başbakan tekrar sanık olmuştur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yardımıyla şimdiye kadar 312 şahit ifade vermiş ancak 126 kişinin tam adresi belirlenemediği için yetkiler onlardan ifade alamamıştır.
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin isteği üzere 2007 yılının kışında Başsavcı Yardımcısı Valeri Pırvanov, Başsavcılığın bu konudaki görüşünü Meclisin İnsan ve Din Özgürlükleri Komisyonunda açıklamıştır. Ona göre N II-048 sayılı soruşturma, yeterli delil toplandıktan sonra ve kontrolü altında olan Savcının kararına bağlı olarak yenilenebilecektir.
Avrupa Konseyi, bu konuyla ciddi olarak ilgilenmektedir. Mayıs 2006 yılında Hana Severinsen isminde bir temsilcisini Bulgaristan’a göndermiştir. Bayan Hana Severinsen, soruşturmanın bloke edildiği, kimsenin ceza almadığı, kurumların bu konuda herhangi bir faaliyet göstermediği gibi tespitlerde bulunmuştur.
“Soya Dönüş” süreci ile ilgili soruşturmanın bloke edilmesi, Hak ve Özgürlükler Hareketi ile güney komşumuzdaki bazı göçmen derneklerin arasının açılmasını neden olmuştur. Bulgar hukuk sistemi, adaleti yerine getirmeyi reddettikten sonra, bu dernekler, Avrupa kuruluşlarından adalet arama konusunda bazı girişimlerde bulunmuştur. Derneklere göre kampanya sırasında 1300 kişi çok büyük zararlar görmüştür. Belene Toplama Kampı’nda tutulmuş olan 517 kişinin isimleri belirlenmiş ve Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır. Bu kişiler üzerlerinde baskılar uygulandığı resmi olarak kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra mahkemeler tarafından cezalandırılmış siyasi mahkûmların isimleri belirlenmiştir. Üstelik Resmi Gazetede 1313 Sayılı Karar yayımlanmıştır. Bu Karara göre“Soya Dönüş” kampanyasını uygulayan yaklaşık 200 kişi “üstün başarılarından dolayı” Bulgar Komünist Partisi ve Todor Jivkov tarafından resmi olarak devlet ödülüyle ödüllendirilmiştir. Suç işleyen, yetkilerini aşan, işkence için emirler veren İçişleri Bakanlığı ve Bulgar Komünist Partisi çalışanların isimleri, ülkenin çeşitli bölgenin ve Bulgar Komünist Partisinin arşiv belgelerde yer almaktadır.
GERB Partisi Hükümeti açısından yeni yıl pek çok sürprizle başladı, ancak Boyko Borisov’un Türkiye’ye yapacağı muhtemelen 7 Şubat tarihli ziyareti, kendisine başka bir sürpriz hazırlamış olma ihtimali vardır. Bu sürpriz, Bulgar Milli Televizyonunda yayımlanan Türkçe haber programına karşı diş gıcırdatmasından ve Trakya göçmenlerine tazminat ödenmesiyle ilgili Bojidar Dimitrov’un sevdasından çok daha ciddi olacaktır.
Komşularımız ve göçmenler, bu zavallı “Soya Dönüş” soruşturmasını olduğu gibi NATO ve AB üyesi olan bir ülkenin adaleti yerine getirmemesinin sebebini mutlaka soracaktır.” (4)
ALÇAKLIK VE KÜSTAHLIK: 
“SOY’A DÖNÜŞ” SÜRECİ
Mezkür soruşturmaya verilen ad ve/veya anılış biçimi ne kadar anlamlı, kurnazca, sinsice ve kinayeli, dikkat ediyor musunuz? Tıpkı “Ümraniye soruşturmasına” Ergenekon adının takıştırılması ve yakıştırılması gibi!.. “Soy’a dönüş süreci”!.. Güya, işkence, zulüm, tehcir ve soykırım faili “dönmeler” asil; Türklüğünün şeref ve şanını asaletle koruyan ve yükselten asıl/gerçek/soy asli-ana unsur asimile!..
AB ve dünyayı kandırmak için ustaca uydukları yalan, iftira ve aldatmacaya bakın!..
Sanki adını (ve dinini) değiştiren aslına rücu edecekmiş!.. Öyle mi?...
İşte; Başta Bulgarlar olmak üzere, Rum (Romalı Hıristiyan Türkler) ile diğer Balkan yerleşiklerinin tarihi fobi ve yaman çelişkisi bu. Asaleten Türk olduğunu bilmek, bunun farkında olmak ve fakat “kaybettikleri değerler; insanca ve İslâm’ca yaşam biçimini terk” yüzünden amansız bir hayıflanmanın görüntüsü bu!...
UYAN TÜRKİYE!..Burada açıklananlar; Gerçekten yaşananlar ve halen, her şeye rağmen alçakça, kalleşçe ve küstahça yapılan uygulamalar yanında hiç kalır. Örneğin: Çifte vatandaşlık, mütekabiliyet hakları, ikili antlaşmalar ve AB üyeliğine rağmen halen süren “parçalanmış aileler”, “sosyal haklar”, “sabit kıymet ve gayrimenkul transferi”, “müktesep hak iadeleri” ve nihayet değişen isimler nedeniyle yaşanan büyük ıstırap, çile, eziyet, adım başı zulüm ve hukuki riyakârlıklar.
İşte bu vesileyle “duymak ve bilmek isteriz” TC Dışişleri Bakanlığı’nın asli görevi bu ve benzer sorunları, Türk vatandaşları lehine çözümlemek ve sorunları önlemek değil mi?!..
Kaynaklar:
(1) Baki Dökme, 4.1.2010 bakidokme@hotmail.com www.iyidersler.8m.com
(2) Bilindiği gibi Dış Bulgarlar’dan sorumlu Devlet Bakanı Bojidar Dimitrov, Balkan Savaşları sırasında (1912-1913) Trakya’dan Bulgaristan’a göç eden Bulgarlar için Türkiye’den 20 milyar dolarlık tazminat ödenmesi istemesiyle (Aralık-2009) ciddi bir diplomatik sorun yaratmıştı.
(3) Bulgaristan’da en yoğun olarak 1984-1985’te gerçekleştirilen zorunlu asimilasyon çerçevesinde Türklerin isimlerinin Bulgar adlarıyla değiştirilmesi kampanyası dönemin Bulgar yetkilileri tarafından “Soya Dönüş Süreci” olarak adlandırmıştır. Öne sürülen asılsız iddialara göre Bulgaristan’da yaşayan Türk ve Müslümanlar, Türk asıllı değil, zorla Türkleştirilmiş Bulgarlardır (yani Slavlardır). Kendilerinin uyguladığı zorunlu asimilasyonu haklı çıkartmak için bu yola başvurulmuştur.

(4) Bulgarca’dan çeviren Prof. Dr. Zeynep ZAFER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder